Privacybeleid

Privacyverklaring Platform Spruit

Platform Spruit, gevestigd aan Kaldenkerkerweg 98 5915 AE Venlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

https://www.platformspruit.nl/
info@platformspruit.nl

Céline Romijn: +31 6 41223609
Imke Vos: +31 6 11907750

Céline Romijn & Imke Vos zijn beide Functionaris Gegevensbescherming van Platform Spruit.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Platform Spruit verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld om een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer

Welke van deze gegevens we verwerken hangt ervan af of je websitebezoeker, kringvolger of basisdeelnemer bent van Platform Spruit. Zie daarvoor ook de paragraaf  ‘Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken’.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Platform Spruit verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • ras (door middel van het delen van jouw profielfoto bij de pagina ‘Alle zorgverleners’ op www.platformspruit.nl als je Basisdeelnemer bent van Platform Spruit).

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@platformspruit.nl, dan verwijderen wij deze informatie meteen.

Hoe lang Platform Spruit persoonsgegevens bewaart

Platform Spruit bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Zodra je als websitebezoeker een contactformulier hebt ingevuld via onze website, of als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, worden je verstrekte gegevens opgeslagen in ons emailprogramma. Daar worden ze bewaard totdat je jezelf uitschrijft. Dat kan via elke mail die wij via ons email programma aan je versturen via de link ‘uitschrijven’ onderaan de mail. Je gegevens worden dan direct verwijderd.

Als je ons benaderd via info@platformspruit.nl worden je op deze manier verstrekte persoonsgegevens opgeslagen in Outlook en op de server van onze domeinhost.

Je kunt ons een verzoek sturen om je persoonsgegevens uit ons systeem te verwijderen via info@platformspruit.nl. Dan verwijderen we jouw gegevens binnen 3 werkdagen handmatig uit onze systemen en laten we je weten wanneer het is gedaan.

Persoonsgegevens van Basisdeelnemers worden, na opzegging van het deelnemerschap, bewaard tot de wettelijke bewaartermijn.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Platform Spruit verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Websitebezoekers:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je te informeren

Basisdeelnemers:

 • Het afhandelen van de betaling van de contributie voor het Basis deelnemerschap
 • Het (in overleg) kunnen gebruiken van je gegevens voor promotie op onze website, nieuwsbrief en via Social Media
 • Samen te kunnen werken aan initiatieven en projecten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief

Kringvolgers:

 • Het (in overleg) kunnen gebruiken van je gegevens voor promotie op onze website, nieuwsbrief en via Social Media
 • Samen te kunnen werken aan initiatieven en projecten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief

Geautomatiseerde besluitvorming

Platform Spruit neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Platform Spruit) tussen zit. Platform Spruit gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Active Campaign en WordPress. (Outlook? Whatsapp?)

Delen van persoonsgegevens met derden

Platform Spruit verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Platform Spruit gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze Stichting en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@platformspruit.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Platform Spruit zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Platform Spruit wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Platform Spruit neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@platformspruit.nl.


Platform Spruit heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Website beveiligd door middel van SSL beveiliging
 • Persoonsgegevens bewaard in gerenommeerd emailprogramma met verwerkersovereenkomst
 • Optie: Beveiliging mailbox info@platformspruit in outlook d.m.v. wachtwoord